top of page

Klubbens styre 2022

Moss Taekwondo Klubbs medlemmer velger representanter til klubbstyret på årsmøtet som blir holdt hver ferbruar hvert år. Personene som velges er en god miks i forhold til alder, kjønn, kompetanse og interesseområder. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene, og hovedoppgavene er å gjennomføre de oppgaver og mål som årsmøtet har pålagt styret å jobbe mot samt sørge for den løpende driften av klubben.


Man trenger dog ikke være med i styret for å engasjere seg i klubbdriften. Flere medlemmer bidrar på ulike områder uten å ha noen styreverv. En beskrivelse av de ulike områdene og hvordan klubben er organisert finnes i klubbens organisasjonsplan (se link nederst på siden).


Ta kontakt hvis du har lyst til å bidra med noe!

Har du spørsmål eller innspill til styret kan du sende e-post til dan@moss-tkd.no
Har du spørsmål vedr. medlems- og treningsavgift kontakt kasserer på epost: kasserer@moss-tkd.no


Klubbens styre i 2022-2023 består av:

Styreleder:   Dan R. Hagen
Nesteleder: Jørn Bakken
Medlem:      Silje Songe-Møller
Medlem:      Siri-Anne Judson
Medlem:      Linda C. Hagen
Medlem:      Espen Hult

* Varamedlemmer har kun stemmerett ved fravær av faste styremedlemmer og er dermed egentlig ikke en del av styret.


SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER

– Lov for Moss Taekwondo Klubb (sist godkjent den 31.08.10)
– Organisasjonsplan 2010-2011 (ikke oppdatert mht. oppgavefordeling)


Retningslinjer for seksuell trakassering og overgrep
På Idrettstyremøte i NIF den 6. september 2010 ble de nye retningslinjene for seksuell trakassering og overgrep vedtatt.
Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er totalt uforenlig med idrettens verdier. Det er nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett. Det er et viktig mål å utvikle toleranse og forståelse og å skape erkjennelse av menneskers likeverd for å unngå diskriminering, trakassering og hets. Alle i idretten bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne.

Alle utøvere i MTK må respektere hverandres personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel. (Mobbing faller også under samme kategori med tanke på hva som er akseptabel oppførsel i MTK)

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.


Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:
1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som krenkende.
2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
4. Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuell orientering på en negativ måte.
5. Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet
6. Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte eller idretts-ledelsen.
7. Vis respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
8. Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og avklares åpent i miljøet.
9. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i retur.
10. Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene.


Merk! - I noen kampkunster (f.eks. hapkido og BJJ) er det naturlig med mer kontakt på grunn av teknikkenes opphav som krever at man tar i hverandre. Men dette skal gjøre med respekt og med ettertanke på hva man gjør og hvordan dette eventuelt vil kunne oppfattes av treningspartner.


Vi trener en kampsport/kunst hvor etikk (respekt, høflighet m.m.) er satt høyt og det er alle medlemmers plikt å overholde disse mot hverandre under enhver situasjon under trening og i og under arrangement i regi av klubben eller andre forbund/klubber hvor klubbens utøvere deltar i/på.
 

Støtteapparatet (trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre m.fl.) har hovedansvar for at retningslinjene gjøres kjent i organisasjonen/idrettsmiljøet og at disse overholdes.

bottom of page