Innkalling til årsmøte i MTK

Det kalles herved inn til årsmøte i Moss Taekwondo Klubb.

Årsmøtet avholdes tirsdag 29. juni kl. 19:00 i våre lokaler i Rabekkgata 5. Årsmøtet vil også bli gjort tilgjengelig digitalt, men for å kunne delta digitalt, trenger vi at du sender en epost med informasjon om at du ønsker å delta og hvilken utøver dette gjelder. Dette gjøres på e-post til styret@moss-tkd.no.
Du vil så motta en e-post tilbake før årsmøtet med møtelink.

Beklageligvis kommer innkallingen noe sent i forhold til krav om 4 ukers innkallingsfrist. Vi håper likevel på klubbens aksept for innkallingen og gjør oppmerksom på at «ved innkalling i strid med kravene til en innkalling, avgjør årsmøtet under godkjenning av innkalling, om årsmøtet er lovlig innkalt.
Dette innebærer at årsmøtet kan velge f.eks. å godkjenne en innkalling selv om innkallingen ble sendt ut for sent.»

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 22. juni på e-post til: styret@moss-tkd.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Moss Taekwondo Klubb i minst én måned, fylle minst 15 år ila. 2021 og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Moss Taekwondo Klubb. Alle medlemmer har møterett, talerett og forslagsrett.

Vi oppfordrer spesielt alle klubbens stemmeberettigede å møte på årsmøtet.

Med vennlig hilsen
Styret i Moss Taekwondo Klubb

Innkallelse til årsmøte i Moss taekwondo klubb

Kjære medlem!

Det innkalles herved til årsmøte i klubbens lokaler onsdag 4. Mars 2020 kl 18.00.
Alle klubbens stemmeberettigede medlemmer fra alle klubbens partier oppfordres til å møte.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og
ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2‐5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt, jf. NIFs lov § 2‐9.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være
representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget7
. Hvis
medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved
strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.

Dagsorden vil bli sendt ut nærmere årsmøtet.

 

Mer informasjon vil bli gitt på årsmøtet før avstemming finner sted.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Moss Taekwondoklubb