Innkallelse til årsmøte i Moss taekwondo klubb

Kjære medlem!

Det innkalles herved til årsmøte i klubbens lokaler onsdag 4. Mars 2020 kl 18.00.
Alle klubbens stemmeberettigede medlemmer fra alle klubbens partier oppfordres til å møte.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og
ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. NIFs lov § 2‐5. Ingen kan møte eller avgi stemme ved
fullmakt, jf. NIFs lov § 2‐9.

Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbar og kan ikke være
representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd. Medlem som skylder
kontingent for mer enn ett år, kan av styret strykes som medlem i idrettslaget7
. Hvis
medlemmet, ved forfall skylder 2 års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved
strykning fra idrettslagets side. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig
kontingent er betalt.

Dagsorden vil bli sendt ut nærmere årsmøtet.

 

Mer informasjon vil bli gitt på årsmøtet før avstemming finner sted.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Moss Taekwondoklubb